Vedtekter

Vedtekter Farmen Friluftsbarnehage

Innhold Forvaltning av barnehagen .............................................................................
Formål....................................................................................................................... 
Styringsform ............................................................................................................. 
Foreldrerådet ............................................................................................................ 
Samarbeidsutvalget (Su)............................................................................................. 
Bemanning ................................................................................................................ 
Arealnorm ...............................................................................................................
Åpningstid ............................................................................................................... 
Ferieavvikling ..........................................................................................................
Sykdom ..................................................................................................................
Allergi ..................................................................................................................... 
Opptak ................................................................................................................... 
Helsekontroller ........................................................................................................
Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) ................................................................................. 
Taushetsplikt ...........................................................................................................
Påkledning, klær og utstyr ........................................................................................
Kost ....................................................................................................................... 
Dyrehold ................................................................................................................ 

Forvaltning av barnehagen
Eies av Reidun og Edmund Morewood.
 
Formål
Barnehagen skal drives i samsvar med Lov om barnehager §1. Rammeplanen for barnehagen ligger til bunn. Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon. Hovedsatsingen til barnehagen vil være å la barna få utvikle empati og omsorg for andre mennesker, og for dyr og dyrehold. Barnehagen er en friluftsbarnehage, som vil bruke naturen og nærområdet flittig. Det vil være dyr på bruket, som barna skal være med å stelle og ta seg av. Dette vil være med på å styrke barnas egen identitet, ved at de tidlig lærer seg å ta vare på det som er i rundt oss, som dyr og natur. Barnehagens formål vil være å la barna utvikle grunnleggende kunnskap og ferdigheter, styrke empati og omsorgsfølelse for mennesker, dyr og natur, samt bruke naturen rundt seg til å kunne utforske og utnytte sin naturlige nysgjerrighet og skapertrang, samt få mer sansemotorisk stimulanse. Det vil være 27 (36) plasser i barnehagen, hvor fordelingen hovedsakelig er 9 småbarn under tre år, og 18 storbarn over 3 år. Dette kan sjongleres.  
 
Styringsform
Jfr. Lov om barnehager §4 skal en barnehage ha ett foreldreråd og ett samarbeidsutvalg. Dette for å ivareta ett godt samarbeid mellom barnehagen og barnas hjem.
 
Foreldrerådet
Består av foreldrene/foresatte av alle barna i barnehagen. For å skape et godt barnehagemiljø må man bidra til et samarbeid hvor fellesinteresser vil kunne fremmes.
 
Samarbeidsutvalget (Su)
består av foreldre/foresatte i barnehagen, samt ansatte i barnehagen, på den måten at hver
gruppe blir likt representert. Eieren av barnehagen kan delta, men det skal ikke være flere representanter enn hver av de andre gruppene. Su skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Representanter til Su velges for to år i gangen. Det vil være to foreldremøter per barnehageår, ett på høsten og ett på vårparten.  
 
Bemanning
Barnehagen vil ha en stor pedagogisk tetthet blant personalet, som vil sikre barnas hverdag. Det vil være en styrer, minst en pedagogisk leder per 7 barn under 3 år, og minst en pedagogisk leder per 14 barn over 3 år, samt assistenter, helst med pedagogisk utdanning/yrkesrelevant erfaring, fordelt på huset. Barnehagen har også en vaktmester. Det er ønskelig med minst én mann i personalet. Barnehagen har som nevnt tidligere 27 (36) plasser, hvor 9 plasser er for barn under tre år, og 18 over tre år. Dette kan fordeles som det passer på avdelingene, så lenge totalen ikke overstiger 36 plasser.  


Arealnorm
4 kvadratmeter netto per barn over tre år, og om lag 1/3 mer (ca 5,3m2) per barn under tre år.
 
Åpningstid
Barnehageåret vil regnes fra ca 15.august det ene året, til 14. august året etter. Det er 5 planleggingsdager per barnehageår.  Barnehagens åpningstider vil være fra klokken 07.00 til klokken 16.45. Barnehagens kjernetid er fra kl 10 – 14.  
Åpningstider i jul og påske vil være avhengig av hvor mange barn som kommer. Det må være 4 eller flere påmeldte barn som kommer, for at barnehagen skal holde åpent. Dersom det holdes åpent i romjula og i påskeuka, kan det bli redusert åpningstid.


Ferieavvikling
Barna skal ha minimum tre uker sammenhengende ferie på sommeren, ca mellom 20. Juni og 15.august. Gjennom et barnehageår skal ett barn ha minimum 5 uker ferie, inkludert planleggingsdager. Gi beskjed minst èn uke før, ved avvikling av feriedager midt i året.  
Barnehagen holder stengt uke 29 og 30 hver sommer.  


Sykdom
Ved sykdom, skal barn holdes hjemme pga smittefare. Dersom barnet ikke er i stand til å delta på barnehagens aktiviteter, skal det holdes hjemme. Etter oppkast/diare, skal barnet holdes hjemme i 48 timer. Etter feber, skal barnet ha èn feberfri dag før det kommer tilbake til barnehagen. Sykefravær eller annen fraværsgrunn skal meldes til barnehagen.
 
Allergi
Det legges til rette for allergiske barn.
 
Opptak
Ved tildeling av barnehageplass, gjelder det fra barnehageåret begynner rundt 15.august, og frem til barnets skolestart, eller frem til foreldre/foresatte selv velger å si opp plassen. Ved opptak utenom ordinært opptak, gjelder barnehageplassen fra avtalt dato til barnets skolestart/oppsigelse. Opptak foretas i samarbeid med kommunen. Opptak i barnehagen forutsetter aksept av barnehagens vedtekter. Ved tildelt plass i barnehagen, inngås det derfor en kontrakt mellom barnehagen og foreldre/foresatte, hvor tildelt plass og barnehagens vedtekter aksepteres skriftlig av foreldre /foresatte.
PBL-regnskap sender ut faktura hver måned. Juli måned er betalingsfri. Barnehagen forbeholder seg retten til å si opp plassen ved manglende foreldrebetaling utover 2 mnd. Oppsigelse av plassen må skje skriftlig med en måneders varsel. Oppsigelsesdato regnes fra den 1. den påfølgende måned. Oppsigelse gjøres på Nesset kommune sin hjemmeside.
Siste frist for oppsigelse i barnehageåret er 1.mars. Dette vil si at barnet da beholder barnehageplassen sin ut mars. Skolestartere beholder plassen til nytt barnehageår, og blir fakturert frem til da.  
Opptakskriterier som vil legges til grunn ved opptak:
 
1. Barnehageloven § 13 2. Alle 5-åringer uten ordinær barnehageplass. 3. Barn fra egen kommune, samt andre kommuner 4. Barnets behov 5. Søsken av barn som går i barnehagen. 6. Barn av personalet, dersom det er nødvendig for å sikre et kvalifisert personale.
 
Helsekontroller
§23 I Lov om Barnehager, omfatter helsekontroller av barn og personale. Dersom et barn har møtt til ordinære undersøkelser på helsestasjon, kan en erklæring om barnets helse legges frem for barnehagen, dersom foreldre ønsker dette. Ansatte får oppfølging av bedriftshelsetjenesten de er medlem i.


Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)
Farmen Friluftsbarnehage er opptatt av sikkerhet i barnehagen, og vil jobbe kontinuerlig med risikovurderinger og ta arbeid med helse, miljø og sikkerhet alvorlig. HMS arbeid vil kreve jevnlige møter i HMS-utvalg, vernerunder, rutiner for internkontroll, risikovurderinger og avviksbehandlinger. Det er en intern HMS perm for ansatte og virksomheten. Et HMS-utvalg vil bestå av styrer/daglig leder, eier og evt verneombud i barnehagen.
 
Taushetsplikt
Barnehagen følger lov om barnehager §21 om taushetsplikt, samt §22 og §23 opplysningsplikt til barnevernet. Ansatte er pliktige til å legge frem politiattest før ansettelse.
 
Påkledning, klær og utstyr
Siden Farmen Friluftsbarnehage er en friluftsbarnehage, settes det store krav til barnas klær og utstyr. Barnas klær skal alltid være godt merket med navn. Det skal til enhver tid være godt med skifteklær og flere sett med uteklær (regnklær/dress) tilgjengelig i barnehagen, og barna
bør ha gode varme uteklær, og gode sko. Det er også viktig med gode hodeplagg og votter. Ull er best å ha innerst på kalde dager.
 
Kost
I foreldrebetalingen ligger kostpenger som dekker lunsj og fruktmåltid til barna. En fast dag i uken serveres det havregrøt til lunsj, dette ligger også inn i kostpengene. Vi kan variere varmmåltidet med andre alternativer enn havregrøt. Det serveres varmmåltid på bursdager, etter bursdagsmeny. Frokost ellers i uken, må bringes med selv, og barn som skal spise frokost i barnehagen må komme før 08.15.  
 
Dyrehold
Barnehagen er en friluftsbarnehage med dyrehold. Det kan være dyr som høner, geiter, minigris, ponni, kopplam, samt smådyr på bruket. Barna skal være med å stelle dyrene, og være sammen med de. Vi bruker det dyrene gir oss, som egg og melk til å lage forskjellig mat fra bunnen av.  Matrester skal gå til dyrene.